27 พฤษภาคม 2017 อิมมานูเอล

เขาจะเรียกนามท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราชา

ถอดความจาก อิสยาห์ 9:6