27 มกราคม 2019 เพียงผู้เดียว!

พระองค์ทรงเป็น พระผู้สร้างผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่เพียงผู้เดียว!

ถอดความจาก สดุดี 86:10

NamesofGodJan2719