27 มิถุนายน 2019 ในสวน

อย่าให้เป็นไปตามใจของลูก  แต่ขอให้สำเร็จตามที่ทรงประสงค์

ถอดความจาก ลูกา 22:42

MobileLuke22-v-42