27 มีนาคม 2015 ข้ามกฎคนยิว

ข้าพเจ้าไม่ควรมองคนใดว่า ต้องห้ามหรือไม่สะอาด

ถอดความจาก กิจการ 10:28

 Daily2015_3_27