27 สิงหาคม 2016 พระเจ้านิรันดร์

ก่อนเกิดภูเขา ก่อนที่พระองค์จะให้เกิดแผ่นดิน เกิดโลก

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตลอดนิรันดร์กาล 

ถอดความจาก สดุดี 90:2

Creative Commons: NASA Earth Observatory, 2000
Creative Commons: NASA Earth Observatory, 2000