27 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

ปุโรหิตและผู้นำทำให้ท่านถูกประหาร  โดยตรึงท่านที่ไม้กางเขน

ถอดความจาก ลูกา 24:20

luke24Mobilev19-20