27 เมษายน 2016 พระองค์สูงขึ้น ข้าต่ำลง

พระองค์ต้องใหญ่ขึ้น แต่ข้าต้องลดต่ำลง

ถอดความจาก ยอห์น 3:30

john-3-27-30-Daily2016_4_27