27 เมษายน 2018 บ้านสร้างบนหิน

เขาเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึก โดยขุดลึกลงไปตั้งรากฐานบนหิน

ถอดความจาก ลูกา 6:48

Luke6-46-48