28 กรกฎาคม 2019 ยาห์เวห์โรอี

เราเป็นประชากรของพระองค์

เป็นฝูงแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

ถอดความจาก สดุดี 100:3

Yahweh-NissiJuly2819Ps100-3