28 กันยายน 2016 ประตูแท้

เราคือประตู ใครที่เข้ามาทางเรา เขาจะรอด

จะเดินเข้า ออก จะพบทุ่งหญ้า

ถอดความจาก ยอห์น 10:9

john10-5-9-Daily2016_9_28 (1)

 

 แกะไม่ตามคนแปลกหน้า แต่จะหนี เพราะไม่รู้จักเสียงเรียกของคนๆ นั้น 

แต่ พวกเขากลับไม่เข้าใจคำเปรียบของพระเยซู

เราบอกจริงๆ ว่า เราคือประตูของแกะทั้งหลาย

ทุกคนที่มาก่อนเราเป็นขโมย เป็นโจร แกะก็ไม่ฟังเสียงพวกเขา

เราคือประตู ใครที่เข้ามาทางเรา เขาจะรอด จะเดินเข้าออก จะพบทุ่งหญ้า