28 กันยายน 2017 ย้ายไป

พระองค์ทรงกู้เราจากอำนาจมืด

ย้ายให้มาอยู่ในแผ่นดินของพระบุตรที่รัก

ถอดความจาก โคโลสี 1:13col-1-13-14-Daily2017_9_28