28 กันยายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ… โปรดระลึกถึงข้าพเจ้า…

ถอดความจาก 1 ซามูเอล 1:11

host-1-sam-1-11-sept2819