28 กุมภาพันธ์ 2016 พระบุตรพระเจ้า

พระเยซูคริสต์ได้ทรงทนทุกข์เพื่อท่านทั้งหลาย

ถอดความจาก 1 เปโตร 2:21