28 กุมภาพันธ์ 2017 เพื่อคนของพระองค์

ทูลขอเพื่อทุกคนที่เป็นของพระองค์

ถอดความจาก ยอห์น 17:9

john17-9-10-Daily2017_2_28-1