28 ธันวาคม 2017 ฟัง ถาม ตอบ

พระเยซูทรงอยู่ในหมู่อาจารย์ 

ทรงฟัง และซักถามอาจารย์เหล่านั้น

ถอดความจาก ลูกา 2:46
Luke2 46-47