28 ธันวาคม 2019 องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

ถึงอย่างไร  พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์

พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางคำสรรเสริญของคนอิสราเอล

ถอดความจากสดุดี 22:3

Holy-Ps-22-3re