28 พฤษภาคม 2015 คิดลบให้ตัวเอง

ท่านเห็นว่าตนเองไม่เหมาะกับชีวิตนิรันดร์  ดังนั้น เราก็จะหันไปหาคนต่างชาติ

ถอดความจาก กิจการ 13:46

Daily2015_5_28