28 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

พวกเขาจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาท่ามกลางหมู่เมฆ

ด้วยฤทธิ์อำนาจ และพระรัศมีที่ยิ่งใหญ่ตระการ

ถอดความจากลูกา 21:27

Mobile-Luke-21v27-28