28 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

มีทูตสวรรค์มาแจ้งว่า พระเยซูยังทรงพระชนม์อยู่

ถอดความจาก ลูกา 24:23

luke24Mobilev21-23re