28 เมษายน 2019 เอล เอลโยน พระเจ้าสูงสุด

ขอถวายพระพรแด่พระเจ้าสูงสุด

ถอดความจากปฐมกาล 14:20

Namesof-G-April2819-Gen14-18