29 กรกฎาคม 2019 สู่แดนประหาร

เพราะถ้าเขายังทำเช่นนี้กับต้นไม้สด

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งเหี่ยวล่ะ?

ถอดความจากลูกา 23:31

Luke23-mobile-v30-31