29 กุมภาพันธ์ 2016 เมื่อเริ่มต้น

เมื่อเริ่มต้นนั้น พระคำดำรงอยู่

พระคำทรงอยู่กับพระเจ้า  และพระคำทรงเป็นพระเจ้า

ถอดความจาก ยอห์น 1:1

john-1-1-3Daily2016_2_29