29 ตุลาคม 2016 พระวิหาร

 เธอไม่รู้หรือว่า ร่างกายของเธอเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ซึ่งประทับในเธอ..

ถอดความจาก 1 โครินธ์ 6:19

IMG_6469