29 ธันวาคม 2015 ผู้รับใช้คนใหม่

เพื่อเปิดตาพวกเขาให้หันจากความมืดสู่ความสว่าง
จากซาตานมาถึงพระเจ้า

ถอดความจาก กิจการ 26:18

Daily2015_12_-29act26-16-18