29 ธันวาคม 2016 ทางเดียว

เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต  

ใครจะไปหาพระบิดา ก็ต้องมาทางเราเท่านั้น   

ถอดความจากยอห์น 14:6

john14-6-7-Daily2016_12_29