29 ธันวาคม 2018 อย่ากลับทางเดิม

ทูตสวรรค์มาปรากฏในฝันไม่ให้กลับไปหาเฮโรด

ถอดความจาก มัทธิว 2:12

mobile-xmasMat-2-9-12