29 พฤศจิกายน 2016 คำอิสยาห์

  โอ้พระเจ้า..ใครเชื่อคำประกาศของเรา?

 ถอดความจากยอห์น 12: 38

john12-37-39b-Daily2016_11_29