29 พฤศจิกายน 2017 พระสิริกับคนเลี้ยงแกะ

พระสิริของพระเจ้าล้อมรอบคนเลี้ยงแกะ!

ถอดความจาก ลูกา 2:9

luke2 8-9