29 พฤษภาคม 2016

ความช่วยเหลือของเรามาจากพระนามของพระเจ้า 

ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก

ถอดความจาก สดุดี 124:8