29 พฤษภาคม 2019 สัญลักษณ์ของวันสุดท้าย

เมื่อเจ้าเห็นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น เจ้าก็รู้ว่า

อาณาจักรของพระเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

ถอดความจากลูกา 21:29-31

Mobile-Luke-21v29-31