29 มกราคม 2017 ราชกิจพระเจ้ายิ่งใหญ่

ราชกิจของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ …

คนที่ชื่นชมก็จะศึกษา ค้นคว้าราชกิจนั้น

ถอดความจาก สดุดี 111:2,3

https://www.youtube.com/watch?v=w7qd4qgmepc