29 มกราคม 2018 แค่อาหารไม่พอ

มนุษย์ไม่อาจมีชีวิตด้วยอาหาร

เพียงอย่างเดียว

ถอดความจาก  ลูกา 4:4

 

LU4ILLUS