29 มิถุนายน 2019 องค์ยาห์เวห์ราฟา

เพราะเราคือพระยาห์เวห์ ผู้บำบัดรักษา (ราฟา) เจ้า

ถอดความจาก อพยพ  15:26

Yahweh-Nissijune2919ex15-26re