29 มีนาคม 2018 สองอย่างที่ให้

พวกเขาพากันมาฟัง และให้พระองค์รักษาโรค

ถอดความจาก ลูกา 6:17

Luke6-17-18