29 สิงหาคม 2019 บนถนนไปเอมมาอูส

จำเป็นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์ กับสิ่งเหล่านั้นก่อน

จึงจะเข้าสู่พระเกียรติสิริของพระองค์

ถอดความจาก ลูกา 24:26

luke24Mobilev24-26re