3 กรกฎาคม 2019 จับกุมในสวน

พระองค์ทรงแตะใบหูของเขา  ทรงรักษาเขา

ถอดความจาก ลูกา 22:51

MobileLuke22-v-49-51