3 กันยายน 2018 ชื่นใจ

พระเจ้าทรงเป็นความรัก

และผู้ที่อยู่ในความรักนั้น

ก็อยู่ในพระองค์

ถอดความจาก 1 ยอห์น 4:16