3 กุมภาพันธ์ 2018 หมดหัวใจ

ข้าแต่พระเจ้าของฉัน 

ฉันจะสรรเสริญพระองค์ หมดหัวใจ

จะเทิดทูน ยกย่องพระนามของพระองค์ตลอดไป

ถอดความจาก สดุดี 86:12
IMG_6859