3 ตุลาคม 2017 พระเมสสิยาห์มาแล้ว

ขอให้ราชาผู้มาในพระนามของพระเจ้าทรงเป็นสุข

ถอดความจาก ลูกา 19:38

Luke19 28-34

Luke19 35-40