3 ธันวาคม 2016 ราชกิจของพระเจ้า

เรา เป็นราชกิจของพระเจ้า

ซึ่งทรงสร้างในพระเยซูคริสต์

เพื่อให้ทำการดีที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้เรา

ถอดความจาก เอเฟซัส 2:10

IMG_6503