3 ธันวาคม 2018 พระทัยแบบแม่ไก่

เจ้าจะไม่เห็นเรา จนกว่าเจ้าจะพูดว่า

สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงมาในพระนามของพระเจ้า

ถอดความจาก ลูกา 13:35
Mobile-Luke-13-34-35