3 พฤศจิกายน 2015 ขอพูดหน่อยเถอะ

ข้าเป็นยิว จากเมืองทารซัสในซีลีเซียซึ่งเป็นหัวเมืองสำคัญ 

 
                                                                                                      ถอคความจาก กิจการ 21:19
 Daily2015_11_-3act21-37-39