3 พฤศจิกายน 2019 พระยาห์เวห์องค์จอมทัพ

บุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยพระรัศมีของพระบิดา

พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์

ถอดความจาก มัทธิว 16:27

hoST-MT16-27RE