3 พฤษภาคม 2015 สมบัติของเรา

พระเจ้าทรงเป็นความมั่นคงของเวลาของเจ้า

เต็มด้วยความรอด ปัญญา และความรู้

ความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของศิโยน

ถอดความจาก อิสยาห์ 33: 6

https://www.youtube.com/watch?v=79F5_31mat8