3 มกราคม 2018 สรุปลูกา 2

พระเยซูคือพระบุตรพระเจ้าที่ทรงมาบังเกิดเหมือนกับเด็กแรกเกิดทั่วไป

ทรงเกิดด้วยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า

 ชีวิตของพระองค์นั้นแตกต่าง… พระองค์ทรงบริสุทธิ์ และไม่มีบาปในพระองค์เลย

พระองค์ทรงลงมาในโลกเพื่อจะพบความทุกข์แสนสาหัส

สิเมโอนได้บอกล่วงหน้าไว้แล้วว่า วันหนึ่งข้างหน้า..มารีย์จะทุกข์โศกยิ่งนัก

เราจะติดตามเรื่องของพระองค์ต่อไป

 

“ดาบจะแทงทะลุจิตใจท่านด้วย!”

ถอดความจาก ลูกา 2:35Luke 2 summary