3 มิถุนายน 2015 ไม่หยุดประกาศ

พวกเขาประกาศข่าวประเสริฐที่นั่นต่อไป

ถอดความจาก กิจการ 14:7

Daily2015_6_3