3 มีนาคม 2019 องค์จอมเจ้านาย

ข้าแต่พระยาห์เวห์ (หรือ..ข้าแต่องค์ผู้ทรงดำรงนิรันดร์)

จอมเจ้านายของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์นั้น สูงส่งยิ่งนักทั่วทั้งแผ่นดินโลก

ถอดความจากสดุดี 8:1

Namesof-Gmar0319-Ps8-1