3 เมษายน 2015 พระวิญญาณกับคนต่างชาติ

พระวิญญาณทรงลงมาเหนือทุกคนที่กำลังฟังพระคำนั้น 

 ถอดความจาก กิจการ 10:44

Daily2015_4_3