3 เมษายน 2016 ชีวิตใหม่

ถึงแม้เราตายไปแล้วเพราะบาป  

พระองค์ยังทรงทำให้รามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์

ถอดความจาก เอเฟซัส 2:5