3 เมษายน 2017 การสอบสวน

เจ้าเป็นกษัตริย์ของพวกยิวรึ?”

ถอดความจากยอห์น 18:33
john18-33-Daily2017_4_3